For English please scroll down.

Algemene voorwaarden

 

ALGEMEEN

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van M.L.A.A.M . Turkawski - Goshja, hierna te noemen Goshja, gevestigd op de Eikenlaan 60, 1399 HD te Muiderberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder KvK nummer 54977118, vestigingsnummer 000024684732.

Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Goshja. Door artikelen bij Goshja te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. De Goshja Gift Box van Goshja is exclusief verkrijgbaar op onze site. De artikelen zijn van hoge kwaliteit. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.

 

BESTELLEN

U kunt de Goshja Gift Box eenvoudig bestellen via het antwoordformulier onder het kopje “bestellen” of in de shop via PayPal. Voer uw gegevens in en controleer uw bestelling.

U kunt eenvoudig via de menubalk het gewenste product aanklikken. In het rechter menu komt dan een mogelijkheid voor de juiste kleur en maat. Heeft u beide opties aangevinkt dan plaatst u het product in het winkelmandje en vinkt u het hokje aan met “Ik accepteer de algemene voorwaarden”. Hierna gaat u naar de betalingsmodule van PayPal.

Als u op verzenden drukt komt u automatisch in het betalingssysteem van PayPal.
Indien u niet met PayPal wenst te betalen dan kunt u het ook rechtstreeks op onze rekening storten. Na ontvangst wordt de box binnen 1-3 werkdagen naar u verzonden.


PRIJZEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Artikelen die niet op voorraad zijn, kunnen niet worden besteld. U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website www.goshja.com staat vermeld. 

VERZENDKOSTEN

 1. Voor verzending van de Goshja Gift Box brengt Goshja geen verzend- en administratie kosten in rekening.

 

LEVERING

 1. Uw bestelling wordt gemiddeld binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden. Bij het online gaan van nieuwe collecties kan het zijn dat de levertijd iets uitloopt.
  Over de ontvangst van uw betaling en de verzending van uw bestelling wordt u per e-mail geïnformeerd.

 2. Wij doen alleen zaken met gerenommeerde verzendbedrijven. De verzending van uw bestelling vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Goshja niet aansprakelijk.

 

ANNULERING

Goshja accepteert een annulering op welke tijd dan ook voorafgaande aan verzending.
Zodra een product echter is verzonden, kan Goshja een annulering niet meer accepteren.

RETOUR EN RUILEN

Wij doen er alles aan om u via onze website volledig te informeren over de artikelen. Mocht een artikel niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden.

U dient het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retour en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

Ruilen
De artikelen die u via Goshja heeft gekocht kunnen zonder opgaaf van reden worden geruild. Er kan alleen geruild worden voor hetzelfde artikel in een andere maat (indien voorradig).
U stuurt de artikelen op uw kosten terug en Goshja stuurt op haar kosten de geruilde producten naar u terug.

De Goshja Gift Box kan geruild worden mits :

 • u hier voorafgaand via e-mail melding van heeft gemaakt aan Goshja

 • het ruilen plaatsvindt binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

 • de producten nog in originele staat van verzending zijn, de producten dienen ongedragen, ongewassen en met alle aangehechte of aangebrachte kaartjes, labels of stickers in de originele verpakking terug gestuurd te worden. De beoordeling of dit inderdaad het geval is, geschiedt uitsluitend door Goshja en daarover is geen discussie mogelijk.

 • het risico van het retourneren (verzenden) en juist en ongeschonden arriveren, ligt geheel bij de klant.

Retourneren
Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over het product dan wel dit niet in goede staat heeft ontvangen dient u dit binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk te laten weten aan Goshja dan wel de goederen uiterlijk binnen veertien werkdagen te retourneren. Uitsluitend ingeval tijdig bericht is ontvangen dan wel de goederen juist retour zijn ontvangen zal Goshja het betaalde bedrag terugstorten op het rekeningnummer van de klant. Het enige wat Goshja in mindering zal brengen zijn de eerste gemaakte verzendkosten.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Goshja kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Goshja verkochte artikelen.

 2. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Goshja kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Goshja is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

 3. Goshja is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Goshja zo spoedig mogelijk worden aangepast.

 4. Goshja kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

OVERMACHT

Goshja is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat Goshja omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Goshja. Goshja heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Goshja zal u dit altijd schriftelijk meedelen.

 

PRIVACY

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Goshja gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 

 

VRAGEN / KLACHTEN

Goshja streeft naar tevreden klanten. Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten en/of producten van Goshja, dan wordt Goshja daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht. Voor contact mail naar mail@goshja.com. We streven ernaar om u te antwoorden binnen 24 uur na ontvangst van de klacht. Wanneer een voorval om nader onderzoek vraagt, dan zullen wij u laten weten hoe e.e.a. verloopt. In alle gevallen zullen wij ons uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.
Klachten worden tot uiterlijk 1 maand na aanschaf van een artikel in behandeling genomen.

  

MEEST GESTELDE VRAGEN


V: Kan ik te allen tijde via internet bestellen?
A: Onze website is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk. Wij zijn ook per e mail bereikbaar op mail@goshja.com.
V: Hoe kan ik mijn orderstatus controleren?
A: U ontvangt van ons een mailbericht als uw betaling en bestelling bij ons binnen is gekomen. Dit bericht moet u binnen 1-3 werkdagen na plaatsing en betaling van uw order binnen hebben gekregen. Hebt u dit niet neem dan contact met ons op via mail@goshja.com.
V: Kan ik mijn Goshja Gift Box buiten Nederland geleverd krijgen?
A: Ja maar dit brengt extra verzendkosten met zich mee
V: Wat moet ik doen als ik problemen heb met de geleverde goederen?
A: Mocht u vragen hebben of als er onduidelijkheden zijn met betrekking tot de ontvangen goederen, dan kunt u contact opnemen met onze verkoop via mail@goshja.com.
V: Welke maat moet ik bestellen?
A: De artikelen van Goshja worden in Europese maten geproduceerd.
V: Kan ik verschillende artikelen op verschillende adressen laten afleveren?
A: Helaas is dit niet mogelijk. Per bestelling kan er maar één afleveradres worden opgegeven.
V: Op welke manieren kan ik betalen?
A: De betaalmogelijkheid via www.goshja.com is via PayPal of via een bankoverschrijving.
V: Kan ik mijn artikelen wassen?
A: Wij adviseren om zijde niet te wassen. Zijde is een delicaat en natuurlijk weefsel dat met zorg en respect behandelt dient te worden. Daarom is ons advies, liever niet wassen, niet weken, niet bleken en niet in de droogtrommel. Strijken met een middelmatige temperatuur en chemisch reinigen (alle oplosmiddelen behalve trichlooretheen).
V: Wanneer komen er nieuwe collecties op de site?
A: Onze collecties worden regelmatig vernieuwd en indien beschikbaar op de website gezet.

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Goshja. 

OVERIGE BEPALINGEN

Goshja heeft het recht deze algemene voorwaarden en de gegevens op inhoud van de website te wijzigen.

CONTACTGEGEVENS

M.L.A.A.M Turkawski - Goshja
Eikenlaan 60
1399 HD Muiderberg

T: 06-46031489 (bereikbaar tijdens kantooruren)
E: mail@goshja.com

KvK: 54977118
BTW: NL 163190021 B02 Bij verzendingen binnen Nederland worden géén verzendkosten in rekening gebracht.:

Terms and Conditions

 

On this page you will find the general sales, delivery and payment conditions of M.L.A.A.M. Turkawski - Goshja, hereinafter referred to as Goshja, located at Eikenlaan 60, 1399 HD in Muiderberg and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under KvK number 54977118, location number 000024684732. 

We appreciate a good relationship with our customers. That is why we also like to make clear agreements. These agreements are laid down in the general terms and conditions. The general conditions apply to all agreements that you conclude with Goshja. By ordering items from Goshja, you also indicate that you agree to the terms and conditions. The Goshja Gift Box from Goshja is exclusively available on our site. The articles are of high quality. Our general terms and conditions have been drawn up in accordance with the Distance Selling Act that has been in effect since 1 February 2001.

 

ORDER

You can easily order the Goshja Gift Box via PayPal or the answer form under the heading order. Enter your details and check your order. You can click on the desired product via the menu bar. In the right menu there will then be a possibility for the right color and size. If you tick both options, place the product in the shopping basket and tick the box with “I accept the general terms and conditions”. After this, go to the payment module of PayPal. Enter your details and check your order including shipping costs. When you press send, you automatically enter the payment system of PayPal. For more information, please visit www.paypal.com.

PRICES

The prices stated for the offered items are in euros, including VAT any taxes or other levies, unless otherwise stated or agreed in writing.  All offers are valid while supplies last. Items that are not in stock can not be ordered. You pay the price stated at the time of ordering on the website www.goshja.com. 

 SHIPPING COSTS

Goshja charges no shipping costs.

 

DELIVERY

Your order will be shipped on average within three business days after receiving your payment. When the new collections go online, the delivery time may be slightly delayed. You will be informed by e-mail about the receipt of your payment and the sending of your order.

We only do business with reputable shipping companies. The shipment of your order takes place under the full responsibility of the shipping company. Goshja is not liable for any damage, loss or other problems during the shipment. 

 

CANCELLATION

Goshja accepts a cancellation at any time prior to shipment. However, once a product has been shipped, Goshja can no longer accept a cancellation. There can be no discussion about the moment of shipment by Goshja; this is entirely at her discretion.

 

RETURN AND EXCHANGE

We do everything we can to inform you fully about the articles via our website. If an item does not meet your expectations, it can be exchanged or returned. You must return the article at your own expense. The following conditions apply to return and / or exchanges:  Exchange the items that you have purchased via Goshja can be exchanged without giving any reason. There can only be exchanged for the same item in another size (if in stock). You return the items at your expense and Goshja will send back the swapped products to you at her expense.  The Goshja Gift Box can be exchanged if:

 • you have reported this to Goshja in advance via e-mail.

• the exchange takes place within 14 days after receipt of your order.

• the products are still in their original state of shipment, the products must be returned unworn, unwashed and with all attached or affixed cards, labels or stickers in their original packaging. The assessment of whether this is indeed the case is done exclusively by Goshja and no discussion about it is possible.

• the risk of returning (sending) and arriving correctly and undamaged, lies entirely with the customer. Returns In the unlikely event that you are not satisfied with the product or have not received it in good condition, you must inform Goshja in writing within eight days of receipt or return the goods no later than fourteen working days. Only in the event that a timely message has been received or the goods have been received correctly will Goshja return the paid amount to the account number of the customer. The only thing Goshja will deduct are the first shipping costs.

 

 LIABILITY

 1. All products included in the Goshja product range meet the strict requirements. However, Goshja can not be held liable for any damage, whether physical, tangible or intangible, which would be the result of faulty operation or misuse of the items sold by Goshja.

2. The content of this site has been compiled with the utmost care. However, Goshja can not exclude that certain information is incorrect and / or incomplete. Goshja is not liable for the consequences of incorrect or incomplete information on its website.

3. Goshja is not responsible for typing and printing errors that could inadvertently communicate a wrong selling price. If this occurs, the price will be adjusted by Goshja as soon as possible.

4. Goshja can not be held responsible for color deviations due to screen quality. 

FORCE MAJEURE

Goshja is not obliged to fulfill any obligation towards the customer in case of force majeure. By force majeure Goshja understands circumstances that are not due to Goshja's fault. Goshja has the right, in case of force majeure, to suspend the execution of your order, or to dissolve the agreement, without judicial intervention. Goshja will always inform you in writing. 

PRIVACY

All personal data will only be used by Goshja and will never be made available to third parties, if necessary for payment transactions and delivery of the order.

 

QUESTIONS / COMPLAINTS

Goshja strives for satisfied customers. If you have any questions or complaints about the services and / or products of Goshja, Goshja will be gladly informed by e-mail. For contact mail to mail@goshja.com. We strive to reply to you within 24 hours after receiving the complaint. When an incident requires further investigation, we will let you know how e.e.a goes. In all cases we will do our utmost to solve the complaint z.s.m. Complaints will be dealt with up to 1 month after the purchase of an article.   

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

Q: Can I order via the internet at any time?
A: Our website is accessible 24 hours a day, 7 days a week. We can also be reached by e-mail at mail@goshja.com.
Q: How can I check my order status?
A: You will receive a mail message from us if your payment and order has arrived. You must receive this message within 1-3 working days after the placement and payment of your order. If you do not have this, please contact us via mail@goshja.com.
Q: Can I get my Goshja Gift Box outside the Netherlands?
A: Yes, but this involves extra shipping costs
Q: What should I do if I have problems with the delivered goods?
A: If you have any questions or if there are any uncertainties regarding the goods received, you can contact our sales via mail@goshja.com.
Q: Which size should I order?
A: The articles of Goshja are produced in European sizes.
Q: Can I have different items delivered to different addresses?
A: Unfortunately, this is not possible. Only one delivery address can be specified per order.
Q: In what ways can I pay?
A: The payment option via www.goshja.com is via bank transfer or via PayPal.
Q: Can I wash my items? A: We advise not to wash silk. Silk is a delicate and natural tissue that needs to be treated with care and respect. That is why our advice, preferably not washing, not soaking, not bleaching and not in the tumble dryer. Ironing at medium temperature and dry cleaning (all solvents except trichlorethylene).
Q: When will new collections be added to the site?
A: Our collections are regularly renewed and if available on the website.

 

COPYRIGHT

All rights reserved. Nothing from this webpage may be copied, stored and / or distributed without written permission from Goshja.

 

OTHER PROVISIONS

 

Goshja has the right to change these general conditions and the data on the content of the website.

 

CONTACT DETAILS

M.L.A.A.M Turkawski –
Goshja
Eikenlaan 60
1399 HD Muiderberg 

T: 06-46031489 (available during office hours)

E: mail@goshja.com 

Chamber of Commerce: 54977118

VAT: NL 163190021 B02