For English please scroll down.

Returns

RETOUR EN RUILEN

Wij doen er alles aan om u via onze website volledig te informeren over de artikelen. Mocht een artikel niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden.

U dient het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retour en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

Ruilen
De artikelen die u via Goshja heeft gekocht kunnen zonder opgaaf van reden worden geruild. Er kan alleen geruild worden voor hetzelfde artikel in een andere maat (indien voorradig). U stuurt de artikelen op uw kosten terug en Goshja stuurt op onze kosten de geruilde producten naar u terug.

De Goshja Gift Box kan geruild worden mits :

  • u hier voorafgaand via e-mail melding van heeft gemaakt aan Goshja

  • het ruilen plaatsvindt binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

  • de producten nog in originele staat van verzending zijn, de producten dienen ongedragen, ongewassen en met alle aangehechte of aangebrachte kaartjes, labels of stickers in de originele verpakking terug gestuurd te worden. De beoordeling of dit inderdaad het geval is, geschiedt uitsluitend door Goshja en daarover is geen discussie mogelijk.

  • het risico van het retourneren (verzenden) en juist en ongeschonden arriveren, ligt geheel bij de klant.

Retourneren
Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over het product dan wel dit niet in goede staat heeft ontvangen dient u dit binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk te laten weten aan Goshja dan wel de goederen uiterlijk binnen veertien werkdagen te retourneren. Uitsluitend ingeval tijdig bericht is ontvangen dan wel de goederen juist retour zijn ontvangen zal Goshja het betaalde bedrag terugstorten op het rekeningnummer van de klant. Het enige wat Goshja in mindering zal brengen zijn de eerste gemaakte verzendkosten.

Return and exchange

RETURN AND EXCHANGE

We do everything we can to inform you fully about the articles via our website. If an item does not meet your expectations, it can be exchanged or returned. You must return the article at your own expense. The following conditions apply to return and / or exchanges:  Exchange the items that you have purchased via Goshja can be exchanged without giving any reason. There can only be exchanged for the same item in another size (if in stock). You return the items at your expense and Goshja will send back the swapped products to you at her expense.


The Goshja Gift Box can be exchanged if:

  • you have reported this to Goshja in advance via e-mail.

  • the exchange takes place within 14 days after receipt of your order.

  • the products are still in their original state of shipment, the products must be returned unworn, unwashed and with all attached or affixed cards, labels or stickers in their original packaging. The assessment of whether this is indeed the case is done exclusively by Goshja and no discussion about it is possible.

  • the risk of returning (sending) and arriving correctly and undamaged, lies entirely with the customer. Returns In the unlikely event that you are not satisfied with the product or have not received it in good condition, you must inform Goshja in writing within eight days of receipt or return the goods no later than fourteen working days. Only in the event that a timely message has been received or the goods have been received correctly will Goshja return the paid amount to the account number of the customer. The only thing Goshja will deduct are the first shipping costs.